ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รางวัล citation สูงสุด รางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รางวัล citation สูงสุด รางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564