บุคลากรภายในภาควิชารังสีเทคนิค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  เกียรติวัฒนเจริญ
Assistant Professor Dr. Suchart  Kiatwattanacharoen
หัวหน้าภาควิชา
อีเมลล์ : suchart_kiat@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธาริกา  ธรรมวิจิตร
Assistant Professor Dr. Tarika  Thumviji
รองหัวหน้าภาควิชา
อีเมลล์ : thumvijit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ  โกทันย์
Associate Professor Dr. Suchart  Kothan
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : suchart.kothan@cmu.ac.th , suchartcmu@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949213
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี  ตั้งใจ
Associate Professor Dr. Montree  Tungjai
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : mtungjai@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมชัย  ปิละพงค์
Associate Professor Dr. Chalermchai  Pilapong
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : c.pilapong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-49292
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์  แซ่โค้ว
Assistant Professor Dr. Suwit  Saekhow
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : Saekho@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949300
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชนก  อุดมธนกุลชัย
Associate Professor Dr. Chatchanok  Udomtanakunchai
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หัสฤกษ์  เนียมอินทร์
Assistant Professor Dr. Husalerk  Niamin
รองคณบดีฯ
อีเมลล์ : hudsaleark.neamin@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐุปกรน์  เดชสุภา
Assistant Professor Dr. Nathupakorn  Dechsupa
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : nathupakorn@gmail.com, Nathupakorn.d@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริประภา  แก้วแจ้ง
Assistant Professor Dr. Siriprapa  Kaewjaeng
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : Bulli99@windowslive.com , siriprapa.k@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์  ศรีบุรี
Assistant Professor Dr. Sompong  Sriburee
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : sompong.sriburee@gmail.com , sompong.sriburee@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อาจารย์ ดร. อุเทน  ยะราช
Dr. Uten  Yarach
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : uten.yarach@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อาจารย์ ดร. ศิริประภา  สมบูรณ์
Dr. Siriprapa  Somboon
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : siriprapa.s@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อาจารย์ ดร. กิตติชัย  วรรธนะจิตติกุล
Dr. Kittichai  Wantanajittikul
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : Kittichai.wan@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
อาจารย์ ดร. จิราภรณ์  กันทะพันธ์
Dr. Jiraporn  Kantapan
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : jiraporn.kan@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-939307
อาจารย์ ดร. ชญานิษฐ์  จำปี
Dr. Chayanit  Jumpee
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : chayanit.j@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัชณีย์  พัดงาม
Assistant Professor Dr. Suratchanee  Padngam
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : suratchanee.phadngam@cmu.ac.th . suratchanee.phadngam@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
อาจารย์ ดร. กฤช  ใจคุ้มเก่า
Dr. Krit  Jaikumkao
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : jaikumkao.k@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949314
อาจารย์ ณัฐวดี  อินต๊ะชัย
 Nuttawadee  Intachai
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : nuttawadee.i@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-049301
อาจารย์ รัฐพร  บุญสุทธิ์
 Ratthaporn  Boonsuth
อาจารย์ผู้ช่วย
อีเมลล์ : ratthaporn.b@cmu.ac.th , Ratthapornb@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -
อาจารย์ ดวงหทัย  ปสันตา
 Duanghathai  Pasanta
อาจารย์ผู้ช่วย
อีเมลล์ : duanghathai.pas@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949314
อาจารย์ ภาริณี  พรหมประกอบ
 -  -
อาจารย์ผู้ช่วย
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
อาจารย์ ศรวิพัฒน์  อินต๊ะมูล
 -  -
อาจารย์ผู้ช่วย
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
อาจารย์ มลฤดี  ทาปัญญา
 Monruedee  Tapanya
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : monruedee.nuy@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 053-049301
อาจารย์ เบญจมาภรณ์  สุภาวัฒน์
 Benjamaporn  Supawat
อาจารย์ประจำภาควิชา
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
นางสาว เกวลิน  รักษ์ทินกร
Miss -  -
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
นางสาว จิรชยา  ไชยจินดา
Miss -  -
นักรังสีการแพทย์
อีเมลล์ : Jirachaya.c@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
นาย ไพบูรณ์  ฟูญาติ
Mr. Paiboon  Fooyati
พนักงานประจำห้องทดลอง
อีเมลล์ : Phaibun.f@cmu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 053-949307