หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์จัดเป็นพหุศาสตร์ที่อาศัยการบูรณาการศาสตร์หลายแขนง ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ชีวฟิสิกส์ ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ขั้นสูง คอมพิวเตอร์ ชีวสถิติ และศาสตร์ด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการวิจัยค้นคว้า พัฒนา สร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้รังสีสำหรับการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน การติดตามและรักษาโรคในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแบบไม่ก่อเกิดอันตรายร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพทางการแพทย์ขั้นสูง มุ่งเน้นการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความชำนาญทั้งในแนวลึกและกว้างในการประยุกต์ใช้รังสีและเทคโนโลยีสำหรับการแพทย์อย่างทันสมัยและสากล อีกทั้งมีความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับชาติและสากล
 
  ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์)
    วท.ม. (วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์)
    Master of Science (Medical Radiation Sciences)
    M.S. (Medical Radiation Sciences)
     
  แบบ : แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
     
     
  วัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี
  1. มีความรู้ในวิทยาการด้านรังสีการแพทย์ขั้นสูง
  2. สามารถประยุกต์ใช้และถ่ายทอดวิทยาการด้านรังสีการแพทย์ชั้นสูง เพื่อนำไปใช้พัฒนางานวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
  3. สามารถศึกษาค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านรังสีการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนางานบริการด้านรังสีการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
  4. มีคุณธรรมและจริยธรรมและวุฒิภาวะในการประกอบสัมมาชีพ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
  5. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ในสังคมตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข
     
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หรือเทียบเท่า มีค่าลำดับสะสมเฉลี่ยการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75 โดยพิจารณาจาก Transcript กรณีนักศึกษาต่างชาติ ต้องสามารถอ่านเขียนภาษาไทยในระดับดีมาก
   
  เงื่อนไขการรับเข้า
  - ผ่านการสอบข้อเขียน ( คณิตศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์รังสี)
  - ผ่านการสอบสัมภาษณ์
   
   
  โครงสร้างหลักสูตร
 
 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
      ก. กระบวนวิชาเรียน     ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
          1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
          1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
      1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
      ข. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
      ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม        
          1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ      
          2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา -ไม่มี-      
      ง. กิจกรรมทางวิชาการ          
          1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ปริญญาโทอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ทุกภาคการศึกษาตั้งแต่
            ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 เป็นต้นไปและนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา
          2. นักศึกษาต้องนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ปริญญาโททุกภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
          3. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน
            ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือเผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ
            ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรโดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
   
  ทุนการศึกษา
  1. ทุนการศึกษาจากภาควิชา
  2. ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาทุกคน) จำนวน 30,000 บาท
  3. ทุนการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (108,000 บาท/ปี) ทุนอุดหนุนการศึกษา (10,000 บาท/ครั้ง) และทุนอุดหนุนการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
  4. ทุนการศึกษาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  5. ทุนการศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
   
  ทิศทางการวิจัย
 
หัวข้อวิจัย
  อาจารย์ที่ปรึกษา
  - Quality control of MRI
  - Neuro imaging in MRI
  - Quantitative MR Imaging
  ผศ.ดร.สุวิทย์ แซ่โคว้
Saekho@yahoo.com
053-949300
  - Magnetic Resonance Spectroscopy
  - Multidrug Resistance
  - Polyphenol and Antioxidant
  - Radiation Protection
  - Radiation Shielding Materials
  รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์
suchart.kothan@cmu.ac.th,
suchartcmu@gmail.com
053-949213
  - Target Imaging Agents (MRI, CT, SPECT, PET)
  - Theranostics
  - Molecular Imaging
  - Cancer, Alzheimer’s and Infection Imaging
  - MRI Gel Dosimetry
  - Nanomedicine
  - Drug Discovery and Development
  - Tissue Engineering
  - Stem Cell Therapy and Imaging
 

ผศ.ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา
nathupakorn@gmail.com,
nathupakorn.d@cmu.ac.th
053-936022,
089-8912557

  Our research interest is molecular imaging. We dedicate to the understanding of important biological processes at the levels of atom, molecules, cells and organisms and try to visualize such processes using bio imaging and medical imaging techniques and also control such processes using radiation, light and chemical tools.   ผศ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์
c.pilapong@gmail.com
053-949305
  - Radiation dose evaluations based on Monte Carlo simulation
  - Radiation measurement
  - Neutron shielding design
  ดร.ชญานิษฐ์ จำปี
chayanit.j@cmu.ac.th
053-935093 ต่อ 11
  Radiological technology (RT) can use a protection and counting an amount of radiation which are a basic skill and a routine work as research.   ดร.ศิริประภา แก้วแจ้ง
siriprapa.k@cmu.ac.th
084-5676544, 088-8809393
  - Medical Images and signal analysis
  - Machine learning for medical data
  ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
Kittichai.wan@cmu.ac.th
089-7568442
  Our research interest is radiation biology. We dedicate to the understanding of the radiation response in normal and cancer cells at various condition.   รศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
mtungjai@gmail.com
053-949271, 081-9510946
  - การวัดปริมาณรังสีในการตรวจทางรังสีวินิจฉัย
  - นวัตกรรมเครื่องมือ เครื่องวัดรังสีในงานรังสีวินิจฉัย
  - การควบคุมคุณภาพทางรังสีวินิจฉัย ทั้งเอกซเรย์ทั่วไป เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และคลื่นเสียงความถี่สูง
  - การตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม
  ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
suchart_kiat@yahoo.com
053-949209
  - Animal models of obesity and diabetes mellitus
  - Cellular and molecular mechanisms of epithelial transport
  - Molecular mechanism of renal function in health and disease
  ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า
Jaikumkao.k@gmail.com
053-949314
  - Radiation in environment (Radon)
  - Radiation Protection
  - Nuclear medicine
  ผศ.ดร.ธาริกา ธรรมวิจิตร
thumvijit@gmail.com
  - Cancer Stem Cells
  - 3D Tumor model
  - Radiation Response of Cancer Cells
  - Mechanism of Radioresistance
  - Polyphenol Targeted Cancer Stem Cells
  - Combination Therapy
  - Radiomics
  - Cell-based and Cell-free Therapy
  ดร.จิราภรณ์ กันทะพันธ์
kantapanj@gmail.com
Jiraporn.kan@cmu.ac.th
053-936022
  - MRI Reconstructions
  - MRI artifact corrections
  - Medical Data Post-Processing & Analysis
  ดร.อุเทน ยะราช
uten.yarach@cmu.ac.th
   
   
  แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
  - www.ams.cmu.ac.th/rt
  - Facebook : ภาควิชารังสีเทคนิค มช. RT CMU
   
  ติดต่อสอบถาม
  - งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   Tel. 053 935075, 053 936020 โทรสาร 053 936042
   www.ams.cmu.ac.th
   
  - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   Tel. 053 942405-12 โทรสาร 053 892231
   www.grad.cmu.ac.th