ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
ชื่อมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ตั้ง :  ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ เลขที่ 110 ถนน อินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

คณาจารย์และบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค จำนวนอาจารย์ 16 / (8) คน   , จำนวนนักรังสีการแพทย์ 8 คน , จำนวนผู้ช่วยห้องทดลอง 1 คน
 

รายนามผู้บริหารภาควิชารังสีเทคนิคจากอดีตถึงปัจจุบัน

1.   ศ.นพ.สนาน    สิมารักษ์ วาระการดำรงตำแหน่ง   28 ธ.ค. 2520 - 30 มิ.ย. 2524
2.   อ.กนกวรรณ    อุโฆษกิจ  วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2524 -30 มิ.ย. 2532
3.   ผศ.ระวีวรรณ   โชติเจริญรัตน์ วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2532 -30 มิ.ย. 2536
4.   อ.พิรุณ   ไชยเชียงพิณ วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2536 -30 มิ.ย. 2540
5.   ผศ.อุทุมมา    มัฆะเนมี  วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2540 - 30 มิ.ย. 2544
6.   รศ.ระวีวรรณ   กัณไพเราะ   วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2544 - 30 มิ.ย. 2552
7.   รศ.อุทุมมา    มัฆะเนมี  วาระการดำรงตำแหน่ง   1 ก.ค. 2552- 30 มิ.ย. 2553
8.   รศ.ดร.สำรี    มั่นเขตต์กรน์  วาระการดำรงตำแหน่ง   25 ก.ย. 2553 - 5 ก.ค. 2555
9.   รศ.ดร.สุชาติ   โกทันย์    วาระการดำรงตำแหน่ง   3 ก.ย. 2555 – 2 ก.ย. 2559
10. รศ.ดร.สุชาติ   โกทันย์    วาระการดำรงตำแหน่ง   3 ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


วิสัยทัศน์
     มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์  และด้านคุณธรรมจริยธรรม

ปรัชญา
     สาขารังสีเทคนิค เป็นสาขาวิชาชีพที่ต้องกระทำต่อมนุษย์ โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสีทางการแพทย์ชนิดต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรคหรือการวิจัย
รวมทั้งการป้องกันโรค การส่งเสริมและการพื้นฟูสุขภาพ ด้วยวิธีการทางรังสีวิทยา การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางรังสีวิทยา โดยมีเนื้อหาที่บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พันธกิจ

 • พัฒนาภาควิชารังสีเทคนิค ให้เป็นสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ชั้นนำ ที่มีมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ มีความรับผิดชอบและนำความรู้สู่สังคมระดับชาติและนานาชาติ
 • พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในระดับชาติและหรือนานาชาติ
 • สร้างระบบงานวิจัยทางวิทยาศสตร์ชีวการแพทย์และการวิจัยเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ
 • พัฒนาภาควิชารังสีเทคนิค ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สร้างบุคลากรที่มีคุณธรรมควบคู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างความผูกพันของบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ส่งเสริมการบริหารงานโดยบุคลากร
  มีส่วนร่วมและการบริหารเชิงรุก
 • พัฒนางานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมบนฐานความต้องการของชุมชน
 • สร้างเสริมโอกาสในการศึกษาหรือเพิ่มพูนวิชาการให้แก่ผู้ปฎิบัติงานทางวิชาชีพ ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนโดยทั่วไป
 • พัฒนาความสัมพันธ์และนำศักยภาพของศิษย์เก่ามาร่วมพัฒนาภาควิชา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรสาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ อันประกอบด้วย

 • มีความรอบรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางคลินิก ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพรังสี เทคนิค สามารถประยุกต์องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพและ  
  การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
 • ตระหนักในบทบาทและมีความรับผิดชอบทั้งบริบททางวิชาการ วิชาชีพและชุมชน
 • สามารถปฏิบัติงานในศาสตร์ต่างๆ ทางรังสีเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ กฎระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กำหนดไว้ในสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความเอื้ออาทร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็น
  ทีมกับสหวิชาชีพ
 • มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ ลักษณะและระดับความรุนแรงของปัญหาและจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการวิจัย การใช้เหตุผลและการแก้ปัญหา ในการตัดสินใจและการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 • สามารถใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมในวิชาชีพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนการสอน

 • ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหลักสูตรเปิดสอน 3 หลักสูตร
 • ปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค  จำนวนรับนักศึกษาปีละ  70 คน
 • ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ จำนวนรับนักศึกษาปีละ 5-10 คน
 • ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ปีละ 3-5 คน