ข่าวกิจกรรม - ผศ.ดร. ศิริประภา แก้วแจ้ง และ อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม

ผศ.ดร. ศิริประภา แก้วแจ้ง และ อ.ณัฐวดี อินต๊ะชัย อาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics
(ICAPMA-JMAG-2021)

สถานที่จัดงาน :  Nongnooch Pattaya International Convention and Exhibition Center (NICE) PATTAYA, THAILAND ระหว่างวันที่ December 1st-4th, 2021

จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้
1. Fabrication Lumimescence and Radiation Shielding Properties of Gd2O3-La2O3-ZnO-B2O3-Sm2O3 glasses
2. Radiation Shielding Properties of Borosilicate Glasses at 0.224 MeV to 0.662 MeV
3. Luminescence and Transfer Properties of Gd3+ and Dy3+ in Borosilicate Glasses
[update: ]