ข่าวกิจกรรม - ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิคในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รางวัล citation สูงสุด รางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค มช. ในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น รางวัล citation สูงสุด รางวัลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันงานคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564
[update: ]